čtvrtek 2. června 2016

Umění úspěšné komunikace

"Jak správně naslouchat, řešit konflikty a mluvit s druhými lidmi"

Autor: Andreas Basu, Liane Faust 
Vydavatelství: Grada Publishing a.s.
Vydání v ČR: 2013
Překlad: Bc. Natalie Vrajová
Počet stran: 112
Edice: Poradce pro praxi


Anotace

V knize UMĚNÍ ÚSPĚŠNÉ KOMUNIKACE – Jak správně naslouchat, řešit konflikty a mluvit s druhými lidmi se dozvíte: 
- jak pomocí tzv. nenásilné komunikace najít řešení přínosné pro všechny zúčastněné 
- jak jasně formulovat své prosby, aniž bychom druhým vyhrožovali či s nimi manipulovali 
- jak vyjádřit své pocity a potřeby, aniž bychom někoho obviňovali či kritizovali - jak jít přímo k věci, vycházet z faktů a argumentovat vášnivě, ale spravedlivě 
- jak čestně uplatňovat svůj vliv a být rovnocenným partnerem v diskusi 
- jak si nebrat osobně výčitky a kritiku druhých 
- jak umět zachovat klid a sebejistotu i v emočně vypjatých situacích 
- jak nerezignovat na svá vlastní přání a potřeby a umět je dát najevo 
- jak se naučit navazovat plnohodnotné vztahy a přijmou sebe samé takoví, jací jsme 

Díky této ojedinělé knížce se naučíte úspěšně komunikovat s druhými lidmi, jednat otevřeně a zároveň empaticky naslouchat a nalézat řešení, která ocení obě strany. Dozvíte se, jak mnoho vám tzv. nenásilná komunikace přinese a jak ji snadno zapojit do běžné řeči a každodenního pracovního i osobního života. Díky této knize si budete více vážit druhých lidí a sebe samých a budete úspěšnější a spokojenější.


Pokud se chceme vzdělávat v určité oblasti lidského vědění, knihy nám mohou poskytnout potřebný základ pro budoucí rozvoj našich znalostí a vědomostí. Komunikace je nedílnou součástí našeho každodenního života, a proto bychom jejímu pochopení a rozvoji měli věnovat svůj čas.
Publikace „Umění úspěšné komunikace – Jak správně naslouchat, řešit konflikty a mluvit s druhými lidmi“ od dvojice autorů Andreas Basu a Liane Faust, která patří do edice Poradce pro praxi nakladatelství Grada Publishing, pro mne byla jasnou volbou při výběru studijního materiálu právě na téma komunikace.
Edice Poradce pro praxi je určena nejen profesionálům z řad odborných pracovníků (např. lektorům, manažerům, koučům nebo personalistům), ale také široké veřejnosti – všem těm, kteří si chtějí zlepšit své komunikační a jiné dovednosti.
Oba autoři této publikace mají obsáhlé zkušenosti s tématem nenásilné komunikace a Andreas Basu se navíc zabývá především emoční a vztahovou inteligencí. Důležité poznatky z jejich profesionální kariéry jsou obsaženy v praktickém rádci, který čtenáře zavede do tajů pravidel úspěšné komunikace.
Téma nenásilné komunikace je možné promítnou do běžného života a to je zcela zásadní pro další nakládání s tímto termínem. Tuto formu řešení konfliktů můžeme uplatnit nejen v pracovní sféře, ale také v osobním životě. Nenásilná komunikace nám umožňuje převzít zodpovědnost za naše chování a vylepšit komunikaci napříč širokým spektrem populace. Její znalost může mít zcela zásadní vliv na řešení konfliktů a hledání adekvátních řešení. A co tedy nenásilná komunikace vlastně je? To se dozvíme v prvním části knihy, společně s tím, co je win-win situace a proč v dnešní společnosti nabývá na důležitosti. Tato dvě témata se prolínají všemi kapitolami knihy a díky postupnému rozboru a názorným ukázkám dostáváme od obou autorů návod na to, jak dosáhnout situace win-win a využít při tom znalosti o problematice nenásilné komunikace.V první části dostáváme také rozsáhlý popis jednotlivých typů sporů, který nám dodá potřebné teoretické základy pro pochopení tématu komunikace a aspektů, které ji determinují. Následující dvě velké kapitoly se jmenují podle dvou základních složek nenásilné komunikace – Otevřené jednání a Schopnost empaticky naslouchat. Otevřené jednání je kapitolou, ve které autoři představují zásadu přímého a otevřeného jednání, včetně vyjadřování pocitů, potřeb a proseb. Tyto tři pojmy jsou důkladně charakterizovány a jsou popsány rozdíly, které mezi těmito pojmy existují. Pochopení této kapitoly je stěžejní pro úspěšné aplikování metody nenásilné komunikace.
Kapitola o Schopnosti empaticky naslouchat zdůrazňuje potřebu nastolení empatie při jednání s dalším člověkem. Čtenáři se dostane zdůvodnění proč je empatie ve správné a úspěšné komunikaci nezbytná a jak se vyvarovat překážkám, které stojí v cestě za správným nasloucháním. Čtvrtou a poslední částí knihy je převedení všech teoretických znalostí do praxe. Jednotlivé podkapitoly vytváří řetězec aplikace všech tří předešlých hlavních částí knihy. Čtenář dostane vysvětlení toho, co je a co není možné ovlivnit v komunikaci, za co neseme zodpovědnost a jak tuto zodpovědnost zúročit při jednání s druhými lidmi. V této části knihy je možné najít návod pro vedení konfliktních rozhovorů, který čtenáři může pomoci při řešení nepříjemných situací ať už v práci nebo v osobním životě.
Konkrétní příklady prostupují všechny kapitoly knihy a v závěru čtenáři ukazují, jak jsou nabyté teoretické znalosti uplatnitelné v praxi a jaký přínos pro nás může přečtení této knihy mít. Učení na názorných situacích je vždy přínosnější než řešení problematiky pouze v teoretické rovině.


A právě praktické příklady jsou bezesporu největší devízou tohoto díla. Menší ukázky v jednotlivých podkapitolách jsou doplněny jedním příkladem, který je postupně řešen ve všech kapitolách – vždy v souvislosti s tématem dané kapitoly. Na začátku knihy tak dostaneme zadání, jakési uvedení do situace komunikačního problému a postupem času, tak jak postupují kapitoly a podkapitoly, se dostáváme k ideálnímu řešení zpočátku bezvýchodné situace.
Důležitou roli v úspěšnosti knihy mezi čtenáři hraje také fakt, že je možné najít přímou souvislot teorie s praxí. Podrobný rozbor teorie tvoří základnu pro správné a včasné pochopení praxe. Pokud by v textu chyběla jedna nebo druhá složka, znamenalo by to překážku, která by bránila v pochopení tématu nenásilné komunikce. Toto téma je pro mnohé čtenáře zcela novým, a proto je důležité, že autoři pojali prvotní seznámení s nenásilnou komunikací právě touto formou. Čtenáře to neodradí od dalšího prohlubování jeho znalostí na tomto poli, ba naopak, spíše podnítí jeho touhu po zisku dalších informací na toto téma - téma, se kterým se všichni setkáváme dnes a denně.
Každá kapitola obsahuje několik vypíchnutý myšlenek, které vystihují nejdůležitější body dané kapitoly a tyto myšlenky jsou mnohdy doplněny také citáty slavných osobností a odborníků na dané téma, které úderně podtrhují řečené pravdy. Pro představu mohu zmínit citát od Alberta Einsteina „Každý problém skýtá příležitost.“ či „Život nám neztrpčují skutečnosti samotné, nýbrž to, jak je hodnotíme.“ od Epiktéta. Citáty však nejsou jediným ozvláštněním této knihy – grafy a přehledné tabulky doplňují vizuální styl této publikace a napomáhají snadnému zapamatování základních myšlenek, které zde můžeme najít.
Přílišná obsáhlost některých rozebíraných jevů může být pro nejednoho čtenáře vysilující. To je jistě dáno tím, s jakými dřívě získanými znalostmi v tomto oboru čtenář ke knize přistupuje a nakolik je schopen využít informací, které obdržel v dřívějších dobách. Některé termíny mohou být pro méně zasvěceného čtenáře problematické, ale jejich případné dohledání a vysvětlení je otázkou několika málo minut či dokonce sekund. Jako další nedostatek vidím přílišnou náročnost při aplikaci nenásilné komunikace do praxe. Tato metoda je uceleným systémem, který může být mnohdy považován za těžkopádný a příliš umělý. Využití získaných znalostí kvůli tomu může vyústit v nepochopení okolí a nechuť ke komunikaci touto formou.


Obecně lze říci, že tato kniha je vhodná pro široké spektrum čtenářů, nejvíce ji však ocení ti, kteří si chtějí rozšířit obzory v oblasti komunikace a kteří se nebojí experimentovat právě v této sféře. Myslím si, že se toto dílo autorům povedlo na výbornou a lze směle říci, že se jedná o publikaci vhodnou pro prvotní seznámení s komunikační metodou nenásilné komunikace a jejího využití v praxi.


Zajímá Tě komunikace a chceš se v ní zlepšit? Unavují Tě konflikty a jsi odhodlaný snížit jejich počet? Tak tady je jeden z možných způsobů jak to udělat.Žádné komentáře:

Okomentovat